Jaargang “40” 2017

Bij het begin van de 40e jaargang

De Culturele Vereniging van Nieuwerkerken, LiNiAal, viert dit jaar haar achtste lustrum. Dit feestjaar wordt tevens een overgangsjaar. Wat al een tijdje in de lucht hing, wordt nu definitief: onze gedrukte mededelingen houden op te verschijnen op het einde van 2017. Verscheidene redenen zijn daar de oorzaak van, maar doorslaggevend is de beslissing van de voorzitter om te stoppen met om de drie maanden een nummer van onze mededelingen klaar te stomen. Voor hem is de tijd gekomen om zonder stress en zonder voortdurende afleiding verder te werken aan een paar grotere projecten.

Vier van de negen bestuursleden worden dit jaar 70, drie zijn ouder dan 70, slechts twee zijn jonger. Ons ledenbestand is navenant. Rekening houdend met deze realiteit lijkt het ons wijs om vooruitziend te zijn en te voorkomen dat al het werk van onze vereniging van de ene op de andere dag verloren gaat.

De beslissing om te stoppen met de papieren versie van onze mededelingen betekent dus niet dat de vereniging ophoudt te bestaan!

LiNiAal gaat digitaal. Eind 2016 werd een abonnement genomen bij WordPress wat ons de nodige ruimte zal geven voor wat we van plan zijn te doen. We gaan gebruik maken van de technologische mogelijkheden die er tegenwoordig zijn, om met onze vereniging op een nieuwe, eigentijdse wijze, alles beschikbaar te maken van wat in het verleden gepubliceerd werd. Via de nieuwe blog blijven we ook nog steeds een platform aanbieden voor al wie in de toekomst iets i.v.m. Nieuwerkerken kwijt wil.

Concreet betekent dat dus:

– Digitaal beschikbaar en bereikbaar maken van de 40 jaargangen van de mededelingen. De provincie Oost-Vlaanderen bezorgde ons reeds de scans van de 36 eerste jaargangen van deze publicaties en we beschikken zelf over meer dan voldoende bestanden om ons digitaal archief verder uit te bouwen. Momenteel staan reeds 10 jaargangen op onze nieuwe website.
– Opslaan van het werk van Freddy Caudron, Families te NK.
– Nieuwsberichten i.v.m. activiteiten en gebeurtenissen via e-mailadressen van leden waarover we beschikken.
– Publicatie van nieuwe artikels (rechtstreeks toegankelijk voor de leden op de nieuwe blog).

De toegang tot het digitaal archief op de nieuwe website is momenteel enkel beschikbaar voor de betalende leden van LiNiAal die hun e-mailadres hebben doorgegeven. Zij ontvingen een wachtwoord dat hun toegang verleent.

Voor onze leden die over geen internet beschikken en (nog) niet vertrouwd zijn met e-mailen, ‘browsen’ en ‘googelen’ brengen wij geen goed nieuws. We zijn ons daar van bewust. ‘Liniaal digitaal’ is misschien een aansporing om toch maar eens aan de slag te gaan met de computer, de tablet of de smartphone. Kinderen en kleinkinderen zullen ongetwijfeld graag bijspringen.

Het bestuur, maart 2017


Bij het einde van de 40e jaargang

In september 1977 verscheen het eerste nummer van de Mededelingen van LiNiAal. LiNiAal volgde de CVN op, de Culturele Vereniging van Nieuwerkerken, die eind 1976 “ter ziele ging”. Fredy De Schryver, Ann Schilders, Willy Van Impe, Christiane Roelandt (+), Luc Robijns, Johan De Rijck en Karel Meganck, maakten deel uit van het bestuur van de nieuwe feitelijke vereniging. Er werd voor een feitelijke vereniging gekozen om de administratieve rompslomp te vermijden die een vzw met zich brengt. Het opdoeken van die erfenis van de CVN zou trouwens pas jaren later een feit worden. Vandaag, december 2017, heeft u het laatste nummer van onze Mededelingen in handen. Veertig jaar, vier maal per jaar, hebben velen onder u uitgekeken naar “het Liniaaltje”. Als het wat op het laatste nippertje verscheen ontvingen we ongeruste telefoontjes: waar blijft “ons boeksken”? Doorheen die veertig jaar bleven de meeste van onze leden ons trouw. We zijn hen daar erkentelijk voor en danken hen en al onze lezers voor hun steun, interesse en aanmoediging.

Het hoeft niet gezegd dat onze publicaties veel inspanning gevergd hebben. Toen we van start gingen waren we dertigers, vol enthousiasme. We werden gesteund door een aantal gedreven medewerkers en supporters die er vandaag helaas niet meer zijn. We vernoemen er dankbaar slechts enkele. In de eerste plaats Prosper De Sutter (+), die ons gedurende lange tijd overvloedig van interessante kopie voorzag. Hij heeft op een bepaald moment ook vorm gegeven aan ons tijdschrift. Er was Freddy Caudron (+) met zijn Families te Nieuwerkerken en zijn vele prachtige artikels. Robert De Smet (+) en zijn echtgenote Paula Deblaere (+) waren inwijkelingen die zich engageerden en van harte meededen. Ulric Van der Biest (+) schreef voor ons een aantal interessante bijdragen, evenals de studie over de Nieuwerkerkse soldaat van Napoleon, Bonaventura Ghijsels. Charles De Saedeleer (+) publiceerde zijn oorlogsgedichten. Sabine Van Mieghem (+), Willy De Loose (+), Paul De Neve, Annie Tas en Marcel Redant verdienen als oud-bestuursleden ook een bijzondere vermelding, evenals alle andere medewerkers van LiNiAal, van wie de namen sinds begin 2017 op de kaft van onze mededelingen vermeld staan. Zij delen allen in onze waardering en dankbaarheid.

Ja, “waar is de tijd, die ons steeds zo heeft verblijd”? We zouden ons haast laten verleiden om te eindigen in nostalgie. “Naar ’t verre land” zijn sommige van onze vrienden reeds gegaan. Maar we laten het niet gebeuren dat het “stil wordt om ons heen”. We beslissen om mee te stappen in het e-tijdperk. Na veertig jaar stoppen we met onze gedrukte mededelingen en schakelen we over op digitale nieuwsbrieven. Voortaan laten we van ons horen via het internet. Liniaal blijft bestaan, maar digitaal. Voor een aantal van onze oudere leden en lezers komt dat zeer ongelegen; we betreuren het dat we hen enigszins in de steek moeten laten. Maar we hebben weinig keus. Met de jaren wordt de stress om vier maal per jaar op een vast tijdstip de mededelingen klaar te krijgen groot. Publicatie via het net zal vrijblijvender zijn en los van druk. Ons ledenbestand veroudert. Er dienen zich geen jonge opvolgers aan. Mochten er toch nog opduiken, ze zijn welkom om met eigen inzicht en aanpak voort te doen. Liniaal blijft in elk geval bestaan en blijft een platform bieden aan elkeen die iets over Nieuwerkerken kwijt wil of iets wil organiseren. De webmaster en zijn medewerkers zullen vanaf nu een hoofdrol spelen. Ook hier kunnen we versterking gebruiken. IT-freaks zijn wellicht gemakkelijker te engageren? Liniaal digitaal zoekt dringend medewerkers om het digitaal archief van Liniaal verder uit te bouwen. Ook ervaren facebookers kunnen in de toekomst een belangrijke rol vervullen en een meerwaarde hebben.

Een van de grote doelstellingen van onze vereniging was het schrijven van een “bijdrage tot de geschiedenis van Nieuwerkerken”. Het was geenszins onze bedoeling om ons daarbij te beperken tot het kopiëren van wat reeds eerder geschreven werd. Een originele, wetenschappelijk verantwoorde bijdrage is echter een niet te onderschatten opgave, die moeilijk combineerbaar blijkt met het verzorgen van een kwaliteitsvol tijdschrift. Die bijdrage is er tot nu toe niet gekomen. De talrijke artikels die in de loop van de voorbije 40 jaar in ons tijdschrift verschenen, kunnen daar echter een aanzet toe zijn. We blijven hoopvol dat er mettertijd – en als de tijd ons gegund wordt – toch nog iets uit de bus komt… Twee andere projecten zitten ook in de wachtkamer: de uitgave van het Memoriaal Van Landuyt en de toponymie van Nieuwerkerken.

Wat de plannen van onze webmaster zijn met Liniaal digitaal, kan u terugvinden in de zijbalk (sidebar) van de welkom pagina.

Het bestuur, december 2017