Jaargang “01” 1977-1978

Historiek LiNiAal


Ontstaan LiNiAal

LiNiAal is de opvolger van de C.V.N., de Culturele Vereniging van Nieuwerkerken. De vzw C.V.N. kwam tot stand begin 1970 als reactie op een initiatief van enkele Nieuwerkerkse politici die, na wrijvingen binnen hun partij, de idee hadden opgevat een culturele vereniging in Nieuwerkerken op te starten. Daar de initiatiefnemers een duidelijke politieke en filosofische strekking aanhingen, gingen een aantal Nieuwerkerkenaren in het verweer en probeerden het project te verruimen, zodanig dat alle strekkingen erin vertegenwoordigd zouden zijn. De initiatiefnemers moesten zich neerleggen bij het feit dat een open algemene vergadering werd samengeroepen, waarop de statuten van de vereniging werden opgesteld en het bestuur werd verkozen door de aanwezigen. Tot hun grote, begrijpelijke, ontgoocheling werden de eerste initiatiefnemers uit het bestuur gemanoeuvreerd.

De C.V.N. verspreidde gratis haar Mededelingen over heel Nieuwerkerken, met de steun van het gemeentebestuur. Na enkele jaren controversiële werking en met de fusie met Aalst voor de deur, waarbij gevreesd werd voor het wegvallen van de ruime subsidiëring, werd op 2 april 1977 besloten de vzw op te doeken. In haar plaats zou de feitelijke vereniging LiNiAal worden opgericht, die met lidmaatschap zou werken.

LiNiAal: aard van de vereniging

Liniaal was dus wel degelijk de opvolger van de oude CVN. De naam Culturele Vereniging van Nieuwerkerken werd niet overgenomen, de nieuwe ploeg wilde zich enigszins distantiëren van de werkwijze die door de oude CVN werd gevolgd. De laatste jaren wordt de naam Culturele Vereniging Nieuwerkerken als ondertitel van Liniaal opnieuw gebruikt, om de continuïteit met de CVN uit te drukken en ook om erop te wijzen dat we geen zuiver heemkundige kring zijn.

De naam LiNiAal poogt historisch-geografisch het werkgebied van de vereniging samen te vatten. Hij werd gevormd met de beginletters van Liedekerke, de naam van de belangrijkste dorpsheren van Nieuwerkerken, dat steeds een praterij van Aalst was geweest en dat door de fusie opnieuw een deel van Aalst werd. Tegelijk verwees “liniaal” ook naar de houding die de vereniging zou aannemen: we zouden met (het) liniaal op de vingers tikken van al wie aan het Nieuwerkerkse cultuurpatrimonium of aan de Nieuwerkerkse belangen zou raken.

Liniaal wil net als de vroegere CVN de cultuur in de ruimste zin van het woord op Nieuwerkerken promoten. Naast heemkunde en geschiedenis interesseren wij ons ook voor dialect, folklore, milieu, landschap, cultuurpatrimonium, monumentenzorg en alle “andere zuiver culturele aangelegenheden” zoals het in onze programmaverklaring omschreven staat. Dit zijn geen loze woorden geweest: in de loop van de voorbije 40 jaar heeft dit punt van het programma herhaaldelijk voor commotie gezorgd. Wij proberen consequent, binnen onze mogelijkheden, op te komen voor de Nieuwerkerkse belangen.

Liniaal wil ook een klankbord zijn voor iedere Nieuwerkerkenaar en het forum waar alle Nieuwerkerkse discussies kunnen worden gevoerd. We staan open voor alle initiatieven van bestuursleden en leden. Dat we daarbij vooral aandacht hebben voor ieder talent dat zich op Nieuwerkerken manifesteert, blijkt o.a. uit het pianorecital en het orgelconcert ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan in 2007 en ons programma orgel-zang-piano ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan in 2012.


Klik op deze link voor het programma van ons 30-jarig bestaan in 2007: pianorecital, academische zitting en orgelrecital

Jaarlijkse wandeling in 2007: ‘1e wandeling’ van het LiNiAal-pad: ‘Dorp, Restert, Dries, Laar, Dorp’