Nieuwerkerks nieuws 2017

Update 3 oktober 2018:   Nieuwerkerks nieuws 2018


Nieuwerkerks nieuws, jaargang 40, 2017

Nr 1, maart 2017 – Nr 2, juni 2017 – Nr 3, september 2017Nr 4, december 2017

Update 2 oktober 2017: Foto’s kermis 2017

Alle foto’s van de kermis van Nieuwerkerken Leeft!
&
Links naar alle foto’s op FB Feestcomité en FB De Nieuwe Denderzonen


Jaargang XL, nummer 1, maart 2017


Druppelboom op het kerkhof

Achteraan op het kerkhof van Nieuwerkerken werd een zogenaamde “druppelboom” geplaatst. De begraafplaats van Aalst beschikt al meer dan een jaar over zo een druppelboom; nu staat er ook een in alle deelgemeenten. De druppelbomen zijn bedoeld als herdenkingsplaats voor jonge ouders die geconfronteerd worden met een doodgeboren kindje na een zwangerschap die korter is dan de wettelijke levensvatbaarheidsgrens.

Parochiaal overzicht

In 2016 werden op onze parochie 22 kindjes gedoopt en hadden er 37 kerkelijke uitvaartdiensten plaats. Er waren geen kerkelijke huwelijken. 43 jongens en meisjes ontvingen het H. Vormsel. 32 Nieuwerkerkenaren kregen een uitvaart buiten de parochie.

Netten voor kerkvensters

Vrijdag 17 februari 2017 werden voor de vensters van de kerk, aan de zuidzijde, netten geplaatst. Eerder deze winter werden een aantal ruiten ingegooid, vandaar de snelle reactie van het kerkbestuur. Aan de noordzijde werden de netten reeds eerder geplaatst. Enkel de vensters van het koor zijn nog niet voorzien van beschermende netten.

Workshop praktische zorg voor religieuze collecties

Op vrijdag 10 maart 2017 had in de O.-L.-V.-Hemelvaartkerk van Nieuwerkerken een workshop plaats voor vrijwilligers religieus erfgoed en kerkfabrieken uit de regio Denderland. Een week later, op vrijdag 17 maart 2017, werd de opgedane kennis van de workshop toegepast op de collectie van Nieuwerkerken. Een prachtig initiatief met het oog op het behoud van ons patrimonium.


In Memoriam – Frida Ottoy

Op 22 december 2016 overleed in het rustoord Hopperank te Erembodegem mevrouw Frida Ottoy, echtgenoot van ons medelid Marcel Raes. Frida werd geboren te Haaltert op 20 januari 1939. Zij overleed onverwachts na een lange ziekte. Het gezin woonde in de Bredeweg en had twee kinderen en één kleinkind. Langs deze weg bieden wij de familie nogmaals onze oprechte deelneming aan.

In Memoriam – E.P. Herman Cordemans, s.j.

Op 5 januari 2017 overleed te Leuven in de leeftijd van 92 jaar, pater Herman CORDEMANS. Hij werd geboren in Laken, Brussel op 4 juli 1924. Hij trad in de jezuïetenorde op 7 september 1942 in Drongen. Hij studeerde filosofie in Godinne en theologie in Leuven. Hij werd priester gewijd in 1956 in Leuven. Herman deed zijn eremis in de parochiekerk van Nieuwerkerken op 9 september 1956. Hij was de zoon van Felix Antonius Marcellus Cordemans en Maria-Louisa Van Gijseghem. De familie vestigde zich in 1940 te Nieuwerkerken, op de Zurendries.
Herman was een paar jaar surveillant in het St.Jozefscollege te Aalst en later, na zijn wijding, was hij er leraar. Na twee jaar op het College van Aalst werkte Pater Cordemans 16 jaar op het provincialaat als archivaris van de provinciaal en co-redacteur van het tijdschrift ‘Jezuïeten’.
Hij was vier jaar in Kortrijk en kwam in 1980 naar Mechelen als redacteur van TEK. Hierop volgden drie jaar in Brugge, waar hij aalmoezenier in de gevangenis was, en nog eens vijf jaar Kortrijk, waar hij kerkprefect was en zoals overal tevens huisarchivaris. Pater Cordemans was ook lange jaren retraitepredikant voor middelbare scholieren.
In 1994 kwam hij naar Heverlee, waar hij vele jaren medewerker was in de grote bibliotheken die daar stonden en hij hielp bij het overdragen en vinden van een nieuwe bestemming. In 2014 kreeg Herman Cordemans daarom door KADOC een boek aangeboden met een prachtige verzameling van hoogtepunten uit de vele boeken die hij beheerd en herbestemd had.
Pater Cordemans kreeg zijn uitvaart in de jezuïetenkerk van Heverlee en werd begraven op het kerkhof van Heverlee ‘De Jacht’. Langs deze weg bieden wij de familie Cordemans, en in het bijzonder ons medelid Paul, onze oprechte deelneming aan.
Over Herman Cordemans verscheen reeds eerder een artikel in Liniaal jg. XX, nr. 3, pp. 8-9.

In Memoriam – Lea Van Mulders

Op 8 februari 2017 overleed plots, in het WZC “Domein Castelmolen” te Meerbeke, ons medelid Lea Van Mulders, weduwe van Alfons De Schryver (+2007). Zij werd geboren in Denderhoutem op 3 april 1931. Het gezin woonde op de Dries en had twee kinderen, Ria en Geert, 4 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. Alfons en Lea waren gedurende 40 jaar trouwe leden van onze vereniging. Onze oprechte deelneming.

In Memoriam – Gilbert Van Vaerenbergh

Op 9 februari 2017 overleed te Aalst ons trouw medelid Gilbert Van Vaerenbergh. Hij werd geboren te Ottergem op 3 januari 1925. Hij was de weduwnaar van Marietta Bekaert. Het gezin heeft twee kinderen, 3 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Gilbert was bakker in de Dr. De Moorstraat in Aalst. Wij bieden zijn familie onze oprechte deelneming aan.
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Jaargang XL, nummer 2, juni 2017


Wat met de Nieuwerkerkse pastorie?

De stad heeft het nodige budget voorzien om een aantal noodzakelijke onderhoudswerken te doen aan de pastorie. Vooraleer daar kan worden aan begonnen vraagt Onroerend Erfgoed Vlaanderen, zoals bepaald voor beschermde gebouwen, dat er eerst een beheersplan wordt opgesteld. Daarin wordt beschreven welke ingrepen mogelijk zijn. Vernieuwing van de elektriciteit en verwarming zijn in elk geval noodzakelijk. Welke bestemming de pastorie na het beëindigen van de werken precies gaat krijgen is nog onduidelijk: erfpacht, concessie, … In elk geval moet het project een maatschappelijke meerwaarde hebben. Schepen Ann Van de Steen verzekert dat de pastorie beschikbaar zal zijn voor de komende kermisactiviteiten.

Polyvalente zaal Schoolstraat

De polyvalente zaal en de aanpalende gangen zijn aan opfrissing toe ten gevolge van waterinfiltratie en gebruiksslijtage. Ook het vermogen van teller en elektrische installatie zal worden aangepast aan de huidige geldende normen. In het gebouw zijn momenteel ook geen kook- en afwasmogelijkheden, wat als gemis wordt ervaren bij verhuur. Schepen Ann Van de Steen (SD&P): “Deze dringende ingrepen zijn broodnodig om de polyvalente ruimte een nieuw elan te geven. Naast de verfraaiingswerken is vooral de plaatsing van een basickeuken en een afwasmogelijkheid een belangrijke meerwaarde voor de gebruikers van de zaal. Ik ben er stellig van overtuigd dat hierdoor meer mensen of organisaties de zaal zullen boeken. De kostprijs van deze werken werd geraamd op 52.086,87 EUR”.

Parochiaal nieuws

Op zaterdag 13 mei deden 30 jongens en meisjes hun plechtige communie. Tijdens deze viering werden ze gevormd door kanunnik Ludo Collin, kanselier van het bisdom Gent. Op zaterdag 20 mei deden 30 jongens en meisjes hun eerste communie. Voorganger was pastoor-deken Marc Verwaeren.

Nieuwe verkeerskussens gepland in de Rijdentstraat

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist tot het plaatsen van een verkeerskussen halfweg in de Rijdentstraat en de Spechtmeersstraat. Hiermee komt men tegemoet aan de vraag om sluipverkeer te voorkomen en de snelheid van de wagens te verlagen. Het kussen wordt bovenop de bestaande verharding aangebracht. De uitvoering (1 werkdag) gebeurt met een minimum aan verkeershinder. (Info : Nieuwerkerken leeft !)


In Memoriam – Arlette Geubels

Op 7 mei 2017 overleed thuis, heel onverwachts, ons medelid Arlette Geubels. Zij werd geboren te Beveren op 6 augustus 1930. Zij studeerde Germaanse Filologie aan de Rijksuniversiteit van Gent. Zij was lerares aan de Dames van Maria te Aalst. Arlette was de weduwe van Lucien De Clercq. Zij woonde een 40-tal jaar in de Tolstraat (voordien Molenstraat). Arlette was ook bestuurslid van Aktueel Denken en gaf tot haar laatste dag Engelse les aan een groepje geïnteresseerde dames. Arlette was een bekend gezicht op het dorp: steeds keurig gekleed en te horen in een helder en vlekkeloos Nederlands. Zij heeft twee dochters: Iris en Heidi. Langs deze weg bieden wij haar familie onze oprechte deelneming aan.
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Jaargang XL, nummer 3, september 2017


Diamanten bruiloft Daniël Neirinck – Denise Van de Kerckhove

Op 1 juli 2017 vierden Daniël Neirinck en Denise Van de Kerckhove hun diamanten bruiloft: 60 jaar getrouwd! Daniël werd geboren op 03.09.1929 te Aarsele, Denise te Oombergen op 23.07.1930. Zij traden in het huwelijk te Oombergen op 13.07.1957. Vanaf 1964 vestigden zij zich te Nieuwerkerken waar ze een varkensboerderij uitbaatten. Zij kregen 7 kinderen: Geert, Patrick, Dirk, Lieven, Veerle, Hans, Griet, 11 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. De familie Neirinck woont in de Bremt-straat. Daniël en Denise zijn steeds zeer actief geweest in het Nieuwerkerkse verenigingsleven. Daniël was voorzitter van de kerkfabriek en Denise was tot voor enkele jaren voorzitster van de KVLV. Op zaterdag 24 juni vierden de jubilarissen hun 60e huwelijksverjaardag met een misviering te Nieuwerkerken. In aanwezigheid van al hun kinderen, bekenden en vrienden, mochten zij van Z.E.H. Paul Van Sande gelukwensen ontvangen en een hartelijk applaus van de Nieuwerkerkse geloofsgemeenschap. Een week later ontvingen de jubilarissen bij hun feestviering gelukwensen van de koning en het stadsbestuur bij monde van schepen Caroline Verdoodt, Ook vanwege LiNiAal een dikke proficiat!

Platina bruiloft Gustaaf De Boeck – Clara Van den Steene

Op vrijdag 28 juli 2017 vierden onze trouwe leden Gustaaf De Boeck en Clara Van den Steene hun 70e huwelijksverjaardag. Gustaaf werd geboren te Erpe op 17.07.1923, Clara te Erembodegem-Terjoden op 01.08.1924. Ze ontvingen een geschenk van de stad Aalst uit handen van schepen Caroline Verdoodt, uiteraard met de bijhorende felicitaties van burgemeester en schepenen. Ook van het koningshuis mochten ze een herinneringsgeschenk en gelukwensen ontvangen.
Het platina koppel huwde te Erembodegem op 29 juli 1947. Gustaaf en Clara hebben steeds in Nieuwerkerken in de Pijpenbeekstraat gewoond. Gustaaf was “vloerder” van beroep, Clara was huishoudster. Ze hebben drie kinderen: Werner (+), Ulrich en Carla, drie kleinkinderen en één achterkleinkind.
Een dikke proficiat aan onze jubilarissen en nog veel gezonde en onbezorgde jaren!

Platina bruiloft Renaat De Vuyst – Simonne Van Cauter

Ook Renaat De Vuyst en Simonne Van Cauter vierden hun platina huwelijksjubileum. Renaat werd geboren te Aalst op 29.09.1924, Simonne te Nieuwerkerken op 24.01.1928. Ze huwden in Nieuwerkerken op 11 juli 1947; een mooiere trouwdatum voor een Vlaams koppel is niet denkbaar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 was Renaat kandidaat op de lijst van de Volksunie. Ze kregen één kind, Sonja, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Renaat was oorlogsvrijwilliger, beroepsmilitair en gevangenisbewaker. Simonne was strijkster. De familie De Vuyst – Van Cauter waren fervente supporters van voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken. Renaat was er een tijdlang keeper; zijn schoonbroer was de betreurde Marcel Van Cauter. Een tijdlang baatten Simonne en Renaat de voetbalkantine uit. Renaat en Simonne zijn leden van LiNiAal vanaf het eerste uur. Ook zij mochten gelukwensen ontvangen van het Hof en van de stad bij monde van schepen Caroline Verdoodt. LiNiAal sluit zich daar bij aan. Wij wensen onze jubilarissen nogmaals van harte proficiat en “ad multos annos”!

Gouden bruiloft Julien Van den Broeke – Denise Bruyeel

Op zondag 16 juli vierden Julien Van den Broeke en Denise Bruyneel hun gouden bruiloft. Ze mochten gelukwensen ontvangen van de stad bij monde van schepen Iwein De Coninck en van de Koning.
Julien werd geboren te Dikkelvenne op 03-08-1942; Denise te De Pinte op 31-01-1946 Ze huwden te De Pinte op 13- 07-1967. Ze vestigden zich eerst in Erpe nadien te Nieuwerkerken in de Bredeweg. Julien was als industrieel ingenieur tewerkgesteld bij Amylum in Aalst, vandaar de verhuis naar het nabijgelegen Nieuwerkerken. Julien en Denise kregen twee kinderen: Guy en Chantal Ze hebben 5 kleinkinderen.
Beiden zijn nog steeds zeer actief in het Nieuwerkerkse verenigingsleven en in de parochie. Denise is bestuurslid van Samana. Julien is bestuurslid van de vzw Parochiale Werken Sint Jozef Edixvelde en compostmeester (kringloopkracht) in de stad Aalst. Beiden zijn lid van Samana (het vroegere Ziekenzorg). Julien & Denise zijn ook de bezielers van de petanqueclub Vlaamse Gaai van Nieuwerkerken.
We wensen de jubilarissen van harte proficiat en nog vele gelukkige jaren tezamen.

Feestcomités, straatfeesten, garageverkoop en rommelmarkten

Terwijl de belangstelling voor bestaande verenigingen overal afneemt, doet zich (niet enkel in Nieuwerkerken) een nieuw fenomeen van verenigingsleven voor. De jongste jaren ontstonden in onze gemeente enkele feestcomités, waarvan het Feestcomité Nieuwerkerken het eerste en het grootste is. Ook de wijk Maal heeft zijn feestcomité: op 28 en 29 juli 2017 organiseerde het zijn Tweede Groot Buurtfeest. Op de Kraaiwinkelstraat had op 9 juli 2017 het 10e buurtfeest plaats. Ook een gedeelte van de Edixveldestraat organiseerde reeds een straatfeest. Op 21 juli 2017 had de 7e editie van de rommelmarkt + garageverkoop in het centrum en omgevende straten plaats en op 10 september organiseert Maal een garageverkoop. En dan maar zeggen dat er in Nieuwerkerken niets meer gebeurt!

Parochiaal nieuws

Pastoor-deken Marc Verwaeren wordt in Nieuwerkerken vanaf 16 september vervangen door E.H. Michel Bekaert, die zal voorgaan in de misviering tijdens de eerste drie zaterdagen van de maand. E.H. Paul Van Sande neemt, zoals voordien reeds het geval was, de vierde zaterdag voor zijn rekening. Deken Verwaeren vervangt op de Sint-Antoniusparochie (Sint-Job) pater Paul Segers die 80 werd en met pensioen gaat.

De pastorie

De pastorieën van Baardegem, Meldert en Nieuwerkerken krijgen binnenkort een tweede leven. Binnen het College van Burgemeester en Schepen wordt reeds langer geijverd om voor deze pastorieën een nieuwe bestemming te zoeken. Beslist werd om ze, als het ware, terug te geven aan de lokale bewoners, aldus schepen Ann Van de Steen (SD&P) en schepen Katrien Beulens (CD&V). Elk van deze pastorieën heeft een waardevolle geschiedenis en is van groot maatschappelijk belang voor de respectieve deelgemeenten. Het is dan ook de bedoeling dat ze zo optimaal mogelijk kunnen gebruikt worden door de lokale verenigingen en private initiatieven, besluiten schepen Iwein De Koninck (CD&V) en schepen Caroline Verdoodt (N-VA). De toekomstige concessiehouders zullen helpen om alles in goede banen te leiden. De stad Aalst lanceert binnenkort een oproep naar potentiële concessiehouders, maar eerst zullen we de panden zo goed mogelijk restaureren, aldus schepen Ann Van de Steen (SD&P). De raming van de restauratiekosten bedraagt:
– voor de pastorie van Meldert: 357 680 EUR excl. btw (waarvan 186 280 EUR voor de stad, 101 200 EUR voor de concessiehouder, en de rest te onderhandelen);
– voor de pastorie van Nieuwerkerken: 349 650 EUR, excl. btw (waarvan 237 550 EUR voor de stad, 88 600 EUR voor de concessiehouder en de rest te onderhandelen);
– voor de pastorie van Baardegem: 334 350 EUR, excl. btw (waarvan 252 750 EUR voor de stad en 81 600 EUR voor de concessiehouder).
Voor de beide beschermde pastorieën (Baardegem en Nieuwerkerken) kan via een opgemaakt beheersplan ook 80 % restauratiesubsidies worden verkregen.
Bij het lanceren van de oproep naar de potentiële concessie-houders, zal natuurlijk ook rekening gehouden worden met de wetgeving i.v.m. overheidsopdrachten. De spelregels zullen beschreven zijn in de drie concessie – leidraden. (bron: website Nieuwerkerken leeft!) Op 12.06.2017 publiceerde de stad de leidraad “Concessie van diensten m.b.t. de pastorie te Nieuwerkerken” (publieke marktbevragingsprocedure).

Nieuws van de Siesegemkouter

Via de pers (De Standaard van donderdag 27 juli 2017) vernamen we dat de Raad van State de hoogdringendheid waarmee de stad Aalst gronden (“meer bepaald de terreinen ten zuiden van de crematoriumzone” d.i. Nieuwerkerks gebied) wou onteigenen, heeft geschorst. Dit heeft tot gevolg dat de stad enkel nog via een langere procedure kan onteigenen.
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Jaargang XL, nummer 4, december 2017


Gouden jubileum (1967-2017)

Op 5 juli 2017 vierden onze trouwe leden Herman Van Bever en Helena (Leen) Schutyser hun gouden huwelijksjubileum. Herman is afkomstig van Appelterre en Leen van Eichem. Herman was godsdienstleraar aan het VTI in Aalst, Leen was verpleegster in het ASZ. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ze in de Nieuwenbroekstraat kwamen wonen, dicht bij hun werk. Ze traden in 1967 te Appelterre-Eichem voor burgemeester Leon Dauw in het huwelijk. Ze kregen drie kinderen: Johan, Lieven en Hilde. Ze hebben ook vier kleinkinderen: Minne en Briek, Lore en Lander. Herman is fel geïnteresseerd in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, waarvoor hij ook een actief militant is. Wij wensen onze jubilarissen een dikke proficiat en nog veel gelukkige jaren samen!

De pastorieën van Baardegem, Meldert en Nieuwerkerken krijgen binnenkort  een concessiehouder…

Pastorie Nieuwerkerken - LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken
Concessiehouder(s) voor de  ‘Pastorie’ in Nieuwerkerken?   (Foto: Eddy De Nijs)

Wij hebben er geen weet van of er zich kandidaten hebben aangeboden n.a.v. de oproep van de stad voor potentiële concessiehouders van de pastorie. Hierbij de pancarte waarop de oproep werd gelanceerd.

Rechtzetting feestcomités, straatfeesten, …

Ons medelid Maurits Daelman, tevens drijvende kracht van Nieuwerkerken leeft!, mailde ons het volgende.
In Aalst worden wij (nvdr = Nieuwerkerken leeft!) erkend als dorpsraad. Wil dan ook een rechtzetting doen voor het artikel Feestcomités, straatfeesten e.a. in Liniaal nummer 3 van september 2017. “Nieuwerkerken Leeft !” bestaat van eind 2010 (misschien reeds iets vroeger, maar vanaf november 2010 heb ik verslagen teruggevonden). Het Feestcomité is enkele jaren later ontstaan (een beetje uit onvrede, omdat hun programma niet goed vermeld stond in onze flyer). Zij zijn wel, de laatste tijd, het meest actief en trekken wel veel volk. Zoals je kunt zien en horen, Liniaal wordt wel degelijk gelezen.
De koepelvereniging Nieuwerkerken leeft! is dus ouder dan het Feestcomité Nieuwerkerken, wat hierbij is rechtgezet.

Retrotheek Nieuwerkerken

Dirk Van Den Berghe, spilfiguur van het Feestcomité Nieuwerkerken, verzamelt sinds zijn jeugd alles uit de periode 1930-1970. Zijn uitgebreide collectie bevat onder meer oldtimer-auto’s en -brommers, kinderwagens, tv-toestellen en allerlei rariteiten. Zijn ‘Retrotheek’ is gevestigd in de Bremtstraat 57 en is elke tweede zondag van de maand van 10u. tot 14u. geopend voor het publiek. De Retrotheek was ook te zien in het vrt1-programma “Iedereen beroemd”. Dit merkwaardig museum is een bezoek meer dan waard!

Meer rode eekhoorns gespot

In onze vorige mededelingen meldden we dat er een rode eekhoorn gezien werd in de Terbekenstraat en dat dat – voor zover we weet hadden – de eerste keer was dat er in Nieuwerkerken een dergelijk beestje gezien werd. Dat was buiten Maal gerekend! Bestuursleden Raymond De Geyndt en Marcel De Sloover, beiden woonachtig in de wijk Maal, deelden ons mee dat het bij hen “vergeven zit” van de eekhoorns. Marcel maakte het deze zomer mee dat de eekhoorns lustig van de “meirbeloeën” aan het smullen waren, in dezelfde boom als die waarin hij aan het plukken was. Ook steenmarters schijnen het daar naar hun zin te hebben. De eigenaars van buitenstaande auto’s zijn gewaarschuwd. Ze hebben alvast één slachtoffer gemaakt. Maal is en blijft een bijzondere biotoop!


In memoriam –  Jean Dooreman

Op 13 oktober 2017 overleed te Erpe op 86-jarige leeftijd ons trouw medelid Jean Charles Antoine Dooreman, roepnaam Jan. Hij werd geboren te Burst op 3 mei 1931. Hij was gehuwd met Jeanne Meuleman. Hij had 2 kinderen, Karel en Kristine en 3 kleinkinderen, Maarten, Rebecca en Laura. Jan woonde in de Bredeweg. Hij was ere-ambtenaar van de gemeente Nieuwerkerken en de stad Aalst. Hij was tevens ere-secretaris van de kerkfabriek O.-L.-V.-Hemelvaartkerk te Nieuwerkerken. Langs deze weg bieden wij de familie nogmaals onze oprechte deelneming aan.

In Memoriam – Tony Eeman

Op 12 december 2017 overleed ons lid Tony Eeman. Hij werd geboren te Aalst op 16 oktober 1951 en was de echtgenoot van Anne-Marie Van de Velde. Hij had een zoon, Pieterjan en een kleinkind, Emilie. Langs deze weg bieden wij de familie nogmaals onze oprechte deelneming aan.

Eddy De Nijs en Fredy De Schryver


… vervolg december 2017


7/12/2017
??? Brouwerij of schrijnwerkerij in de Sint-Jozefkerk in Edixvelde ???


8/12/2017
520 kilo zwerfvuil opgeruimd in de Kwalestraat in Nwkn.


9/12/2017
Nieuwe verkeersborden denigrerend voor deelgemeenten van Aalst

Petitie tegen nieuwe aanduidingen van bebouwde kom

De bewoners van de Aal­sterse deelgemeenten zijn niet gelukkig met de nieu­we borden die de bebouw­de kom vanaf 2018 zullen aanduiden.


10/12/2017
NIEUW(e) VOORSTEL(len) van LiNiAal digitaal VOOR DE VERKEERSBORDEN VAN DE DEELGEMEENTEN VAN AALST.

Nievekeirken: voorstel verkeersbord bebouwde kom
Nieuwerkerken: voorstel nieuw verkeersbord bebouwde kom, moderne versie met integratie van de recentste bouwprojecten, kleine correctie aan de kerktoren en aandacht voor de huidige bewoners van… de kerk… (LiNiAal digitaal)
Nievekeirken: voorstel verkeersbord bebouwde kom
Nieuwerkerken: voorstel nieuw verkeersbord bebouwde kom, klassieke versie (LiNiAal digitaal)

11/12/2017
Meer realistische versie voor Nieuwerkerken

Voorbeeld petitie.be: dorpsnamen duidelijk en groot genoeg op nieuwe verkeersborden!

Dorpsnamen duidelijk en groot genoeg op nieuwe verkeersborden!
Dorpsnamen duidelijk en groot genoeg op nieuwe verkeersborden! (petitie.be)

13/12/2017
Aalst en deelgemeenten even groot op nieuwe borden?

De petitie werd intussen al bijna 373 keer ondertekend…


21/12/2017
De klokken van Nieuwerkerken…

Op donderdag 21 december 2017 werd het uurwerk van de kerktoren hersteld. Enkel het halfuur werd nog geslagen. Dat werd o.a. vastgesteld door omwonenden die het euvel aan de voorzitter van de kerkraad meedeelden, met het verzoek om het uurwerk zo snel mogelijk te laten nazien. Daarop heeft de firma Clock o’ Matic het jaarlijkse nazicht vervroegd. Of iedereen met de herstelling gelukkig zal zijn is zeer de vraag. In het verleden werd immers door sommigen geklaagd dat ze door het klokgelui gestoord werden in hun slaap. Daarom luiden de klokken niet tussen 22 en 6 uur. (FDS)


23/12/2017
De deelgemeenten van Aalst krijgen dan toch een groter lettertype op de nieuwe verkeersborden die de bebouwde kom aanduiden…

Schepen van Mobiliteit (DC) op zijn facebookpagina: “Schepencollege besliste vandaag over de figuur die zal voorkomen op de borden bebouwde kom. Omdat heel Aalst een aaneengesloten bebouwde kom zal worden, moet Aalst eerst staan. Overeenkomstig Vlaamse regelgeving is het lettertype van het dorp iets kleiner maar nog voldoende groot. Ja er is wat verwarring ontstaan in de communicatie, neen het is nooit de bedoeling geweest om de deelgemeenten weg te moffelen! Ieder dorp heeft zijn eigenheid waar we terecht fier op mogen zijn.”


In voorbereiding:
Nieuwerkerks nieuws 2003-2017
In Memoriam 2003-2017
Icon LiNiAal digitaal - Ontwerp & design: Raymond De Geyndt, webmaster LiNiAal digitaal © 1977-2017 Digitaal archief van LiNiAal, culturele vereniging Nieuwerkerken


Nieuwerkerks nieuws 2018